Actueel

China 29 september

Trainen in de Shaolin Wuseng Houbeidui van meester Shi De Yang in Zhenzhou China.